شعر - شعر ایرانی - ایران شعر - شعر ایران - شبستان شعر - خانه شعر - کوچه باغ شعر - شاعر - شعر نو

۹۷ مطلب با موضوع «رضی‌الدین آرتیمانی :: رباعیات رضی‌الدین آرتیمانی» ثبت شده است

رباعی تا کی ز جهان پرگزند اندیشی رضی‌الدین آرتیمانی

تا کی ز جهان پرگزند اندیشی

تا چند ز جان مستمند اندیشی

این کز تو توان ستد همین کالبد است

در مزبله گو مباش چند اندیشی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی لعل میگون و چشم فتان داری رضی‌الدین آرتیمانی

لعل میگون و چشم فتان داری

کاکل آشفته، مو پریشان داری

از بسکه بحسن ناز و طوفان داری

هر سو هر دم هزار قربان داری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی تا در غم نوشیدنی و خوردنی‌ای رضی‌الدین آرتیمانی

تا در غم نوشیدنی و خوردنی‌ای

هرگز مبر این گمـٰان که جان بردنی‌ای

تا کی خور و خواب زندگانی داری

این است اگر زندگیت مردنی‌ای

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی ای آنکه به دل تخم امل را کشتی رضی‌الدین آرتیمانی

ای آنکه به دل تخم امل را کشتی

بگذر ز همه که خود بخواهی هشتی

تا ذره‌ای از نام و نشانت بر جاست

آویختی و سوختی و برگشتی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی ای آنکه همیشه مست جام هوسی رضی‌الدین آرتیمانی

ای آنکه همیشه مست جام هوسی

بی رنج درین راه بجـٰائی نرسی

نوشی خون از چه زنی نیش به دل

کم نتوان بود در جهـٰان از مگسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی تا دست به سبحه میزنی زناری رضی‌الدین آرتیمانی

تا دست به سبحه میزنی زناری

تا روی به دوست مسکینی دیداری

دیریست که در طواف بیت اللهی

غیری تا در توهم اغیاری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی در مهد هوی غنوده‌ای معذوری رضی‌الدین آرتیمانی

در مهد هوی غنوده‌ای معذوری

دیده نه چو ما گشوده‌ای معذوری

دل زین عالم نمیتوانی بر کند

در عالم دل نبوده‌ای معذوری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی ای آنکه نباشدم بتو دسترسی رضی‌الدین آرتیمانی

ای آنکه نباشدم بتو دسترسی

بی یاد تو بر نیـٰارم از دل نفسی

وصل تو کجا و همچو من هیچکسی

روح القدسی نیـٰاید از هر مگسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی ای آنکه ز نام خود بتنگ آمده‌ای رضی‌الدین آرتیمانی

ای آنکه ز نام خود بتنگ آمده‌ای

یک گام نرفته سر به سنگ آمده‌ای

عارت بادا که ننگ، دارد ز تو عار

عارت بادا که ننگ ننگ آمده‌ای

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی صد حیف ایدل که مرد دیدار نه‌ای رضی‌الدین آرتیمانی

صد حیف ایدل که مرد دیدار نه‌ای

واقف به تجلیات اسرار نه‌ای

قانع به همینی که دو چشمت باز است

خرگوش صفت، و لیک بیدار نه‌ای

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی