نواتکست

تو سرت نمیشه دل تنگی چیه

منم که سراغتو میگیرم

تو که آزادی از این فکر و خیال

ولی من با فکر تو درگیرم

من دارم میمیرم از بی تابی

عجیبه که قلب تو آرومه

وقتی که حالی نمیپرسی ازم.

ظاهرا تکلیف من معلومه

تو میتونی بیخیالی طی کن

زجر این عشق باشه مال من

سخت بگیری بهخودت مدیونی

به درک که ریخته هم حال من

فاجعه اس ببینی که رفتارت

چه گرون تموم میشه واسه من

تو به استرس نیفت من هستم

به جهنم دلو احساس من

صخره داری تو سینه ت بجای دل

نمیخوای کوتاه بیای حتی یکم

تو که دل نمی سوزونی واسه من

آخه دردامو باید به کی بگم

اینم از نگاه بیرحم توکه

میگه به نبودنم عادت کن

یا بمون کنارمن یا که برو

منو از دست چشات راحت کن

تو میتونی بیخیالی طی کن

زجر این عشق باشه مال من

سخت بگیری بهخودت مدیونی

به درک که ریخته هم حال من

فاجعه اس ببینی که رفتارت

چه گرون تموم میشه واسه من

تو به استرس نیفت من هستم

به جهنم دلو احساس من