شعر - شعر ایرانی - ایران شعر - شعر ایران - شبستان شعر - خانه شعر - کوچه باغ شعر - شاعر - شعر نو

۱۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شعر» ثبت شده است

رباعی در عشق حکایت غم انگیز نیست رضی‌الدین آرتیمانی

در عشق حکایت غم انگیز نیست

افسانه مصر و شام و تبریزی نیست

گفتم شاید جز او ببینم چیزی

چون دیدم من بغیر او چیزی نیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی عشق است که بی زلزله وغلغله نیست رضی‌الدین آرتیمانی

عشق است که بی زلزله وغلغله نیست

گر ره نبری بجان جای گله نیست

این راه نرفت هر که سر در ننهاد

گویا که در این قافله سر قافله نیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی این وادی عشق طرفه شورستانی است رضی‌الدین آرتیمانی

این وادی عشق طرفه شورستانی است

غافل منشین که خوش حضورستانی است

هر دل که در او مهر بتی چهره فروخت

هر جا برود، چراغ گورستانی است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی آنکو به زبان خلق جز عیب نداشت رضی‌الدین آرتیمانی

آنکو به زبان خلق جز عیب نداشت

او هیچ خبر ز عالم غیب نداشت

من زندهٔ عقل را فشردم صد بار

چیزی به جز آن واهمه در جیب نداشت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی در عشق اگر جان بدهی، جان آنست رضی‌الدین آرتیمانی

در عشق اگر جان بدهی، جان آنست

ای بی سر و سامان، سر و سامان آنست

گر در ره او دل تو دارد دردی

آن درد نگهدار که درمان آنست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی ای آن تو را بسی غم تنباکوست رضی‌الدین آرتیمانی

ای آن تو را بسی غم تنباکوست

خوش باش که هر خار و خسی تنباکوست

اوقات تمام تیره و تلخ گذشت

گویا همه عمرت، نفسی تنباکوست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی ما را غم دی و محنت فردا نیست رضی‌الدین آرتیمانی

ما را غم دی و محنت فردا نیست

آن را چه خوریم غم که پا بر جا نیست

یکدم فرصت به هر دو عالم ندهیم

کم فرصتی ار کند فلک با ما نیست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی ای دل شادی به سوز ماتم این است رضی‌الدین آرتیمانی

ای دل شادی به سوز ماتم این است

بیگانه عٰالم غمی، غم این است

دوزخ به مکافات تو درمانده و تو

جنت طلبی برو جهنم این است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی یک حرف مگو اگر هزارت سخن است رضی‌الدین آرتیمانی

یک حرف مگو اگر هزارت سخن است

از خود مشنو اگر چه در عدن است

بگذر ز دو کون وهیچ در هیچ مپیچ،

بر خویش مپیچ اگر چه بار کفن است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی

رباعی با درویشان کبر خود اندیش بد است رضی‌الدین آرتیمانی

با درویشان کبر خود اندیش بد است

با خویش بدست آنکه به درویش بد است

از بسکه بدم بخویش، از خوبی خویش

با من خوب است آنکه بدرویش بد است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید محمد میرعالی